Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo số 891/BC-HĐQT ngày 25/7/2023; Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023: