[Báo cáo tài chính - Văn phòng] Quý 2 năm 2020 của Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn