Thông báo tuyển dụng lao động

Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn tuyển dụng lao động làm việc tại Sài Gòn, Bình Thuận, Tháp Chàm