[TB] Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Thông báo só 398/TB-VTSG ngày 7/4/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn