Tạm ngưng Chương trình "3.000 vé giảm giá 50%"

Căn cứ vào văn bản số 8029/SCT-QLXNK ngày 17/12/2019 của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc không tiếp nhận thông báo hoạt động khuyến mãi của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn ban hành tại văn bản số 1852/VTSG-KD&CSKH ngày 13/12/2019 do thời gian thông báo chương trình khuyến mại trễ so với quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn quyết định: Tạm ngưng việc thực hiện chương trình Kích cầu tháng 12 năm 2019 và 10 ngày đầu tháng 01 năm 2020 được triển khai tại văn bản số 1852/VTSG-KD&CSKH ngày 13/12/2019.

Thời gian tạm ngưng: Kể từ ngày 30/12/2019