Quy định đổi vé, trả vé và hướng dẫn mua vé tàu Tết Canh Tý 2020

Quy định đổi, trả vé ngày thường, Tết Canh Tý 2020

1. Quy định đổi, trả vé ngày thường, Tết Canh Tý 2020

Quy định đổi vé, trả vé và hướng dẫn mua vé tàu Tết Canh Tý 2020

2. Hướng dẫn mua vé tàu Tết Canh Tý 2020

Quy định đổi vé, trả vé và hướng dẫn mua vé tàu Tết Canh Tý 2020