(+84.8) 3821 1192
Tìm kiếm:
/duongsatsg
Ban hành quy chế nội bộ

 Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông báo về việc ban hành các quy chế nội bộ, như sau (tải file kèm theo):

 • Quyết định số 71/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 72/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy định về con dấu Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 73/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 74/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 75/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý về lĩnh vực tổ chức, quản trị nhân sự trong Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 76/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy chế quản lý tiền lương của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 77/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ tiền lương khuyến khích sản xuất của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 78/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy chế thưởng của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 79/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy chế tổ chức hội nghị người lao động của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 80/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn;
 • Quyết định số 81/QĐ-HĐQT, ngày 26/4/2016 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn về việc Ban hành Quy chế đối thoại định kỳ nơi làm việc của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.


Các tin liên quan:
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

• Địa chỉ:136 Hàm Nghi, Q1, TP.HCM
• Điện thoại:  (84.8) 3821 1192
• Fax:  (84.8) 3824 1390
• URL: www.saigonrailway.vn
• EMAIL: info@saigonrailway.vn

 

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá thế nào về dịch vụ của Đường sắt Sài Gòn?
Dịch vụ rất tốt
Khá tốt, cần tốt hơn nữa
Trung bình
Kém , cần thay đổi nhiều
Cần thay đổi toàn diện

Thống kê truy cập
Tổng số khách: 2562747
Đơn vị liên kết
2014-2016 Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vận Tải Đường Sắt Sài Gòn.
Chạy tốt nhất trên các trình duyệt IE 8+, Firefox và Chrome.