Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP VTĐS Sái Gòn