Bảng giờ tàu áp dụng từ ngày 05/6/2019

Công ty CP Vận tải ĐS Sài Gòn thông báo tới khách hàng bảng giờ tàu mới nhất

Bảng giờ tàu áp dụng từ ngày 05/6/2019

Đối với các mác tàu SE21, SE22, SE26, SNT1, SNT2:

- Bổ sung ga đỗ nhận, trả khách là ga Dĩ An

- Bãi bỏ ga Sóng Thần là ga đỗ nhận, trả khách

Xuất phát tại Ga Sài Gòn

Bảng giờ tàu áp dụng từ ngày 05/6/2019

Xuất phát tại Ga Hà Nội

Bảng giờ tàu áp dụng từ ngày 05/6/2019